НОВИНИ


Комплект документи към процедура за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на услуга по разработване и внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси, във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-1.008-2168-C01 „Повишаване производителността на труда, чрез превенция на риска и оптимизиране на управлението в „КАРИЛ И ТАНЯ” АД” (изтегли комплекта с документи).

ЗА НАС


„Карил и Таня” АД е българо-италианска фирма, създадена с изцяло частен капитал и предмет на дейност – производство и търговия на сладолед и млечни продукти. Управител на фирмата е един от собствениците – г-н Илиян Славов.

Сладоледите с марка „Карил” присъстват на пазара от 1996 г. Производството стартира в малък цех със застроена площ 360 кв.м.
В началото, продукцията се предлага само в Ямбол, но благодарение на бързите темпове на развитие на фирмата много скоро тя заема сериозно място на българския пазар. Увеличаването на производството и нарасналото търсене на продуктите „Карил” налагат необходимостта от изграждане на нова, модерна фабрика. Строителството започва в края на 1998 г., като амбицията е да се създаде предприятие с европейски облик.

Днес „Карил и Таня”АД е едно съвременно, високотехнологично млекопреработвателно предприятие. Разположено в югоизточната част на град Ямбол на площ от 33 дка и разполага с модерна база за производство, разгърната върху площ от 14 000 кв.м.

Внедряването на нови технологии в производството, в съчетание с квалифицирания екип от специалисти и осъществяването на безкомпромисен контрол на всички нива, гарантира неоспоримото качество и богат асортимент на произвежданите продукти. Всичко това, както и добре организираната дистрибуторска мрежа превръщат „Карил и Таня”АД в предпочитан в бизнеса партньор.

Продуктите, произвеждани от „Карил и Таня” АД са с високо качество и контролиран произход. Това се гарантира от модерно обзаведена по европейските стандарти лаборатория, която извършва контрол за безопасност на храните по система НАССР. Фирмата има и разработена система за контрол на качеството - ISO 9001:2000.

Основна част от дейността на „Карил и Таня” АД е производството на сладолед. За целта фирмата разполага с ново модерно високотехнологично оборудване, снабдено с автоматизирани системи за управление и контрол на производствения процес.

Всички сладоледи с марка „Карил” се приготвят от качествени суровини - прясно мляко и сметана, натурални плодови добавки, ядки, какао, шоколад и др. Асортиментът им е изключително богат и включва над 60 вида, притежаващи уникален вкус, атрактивна опаковка и качество без конкуренция. Това, заедно с достъпната цена и отлично покритие на търговската мрежа, са само част от предимствата, които правят сладоледите „Карил” предпочитана марка за клиентите в цялата страна. Разнообразната гама от сладоледи на клечка, фунийки, детски сладоледи, тип сандвич, диетичен, сладолед за двама, за приятели,за дома, сладоледена торта, класически италиански вкус панетоне, също и брюле могат да задоволят и най-капризният вкус.

Те са истинско доказателство за топли чувства към нашите клиенти.

В края на 2005г. „Карил и Таня” АД пуска в експлоатация ново производство на млечни продукти. Схемата за неговото развитие е вече многократно проверена и изпитана – модерни технологии, професионален екип и контрол на качеството във всяка точка на производствения процес. В резултат млечен деликатес Карил с бързи темпове се налага на пазара и се превръща в предпочитан от потребителите продукт. Предлаганите разфасовки на деликатес Карил са пластмасови опаковки за еднократна употреба - 9кг, 5кг, 4кг, 2кг, 800г и 400г. Успешното развитие на фирмата и големият интерес към млечния деликатес води до изграждането на отделно предприятие за производство на млечни продукти което функионира от август месец 2008г. Обособени са два производствени цеха-единия за деликатес Карил, а втория е предназначен за производство на твърди сирена и парено сирене тип моцарелла. Капацитетът на новия завод е 70т дневно. За обезпечаване на производството си със суровина, фирмата има сключени договори със одобрени млекопроизводители за доставка на свежо мляко 7т дневно.

За своята 12 годишна дейност „Карил и Таня” АД има изградена сериозна и добре организирана дистрибуторска мрежа в цялата страна. Фирмата разполага със собствен хладилен транспорт с изцяло нов автопарк, който гарантира на клиентите ритмичност и доставка в срок на качествена продукция. Фирма „Карил и Таня” АД е одобрено предприятие за търговия със страните от ЕС, едно от трите български предприятия одобрени от руските ветеринарни власти за внос на млечни продукти на руския пазар и одобрено предприятие за търговия с Украйна. В настоящия момент осъществява търговия
с Румъния, Косово, Албания, Македония, Испания, Германия, Украйна, Швеция, Чехия, Полша и др.


ДИПЛОМИ И НАГРАДИФинансиране по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020


Договор за 150 777.00 лева подписа „КАРИЛ И ТАНЯ” АД по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

През месец юни тази година, Изпълнителния директор на фирма „КАРИЛ И ТАНЯ” АД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Договорът е финансиран по схема BG05M9OP0011.008 “ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” и е на стойност 150 777.00 лв.

Управляващ орган по процедурата е Министерството на труда и социалната политика.

Проектът е с продължителност 6 месеца. Проектното предложение „Повишаване производителността на труда, чрез превенция на риска и оптимизиране на управлението в „КАРИЛ И ТАНЯ” АД” е насочено към подобряване на работната среда в предприятието, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труда, управление на човешките ресурси и осигуряване на социални придобивки за работещите във фирмата, което ще допринесе за намаляване на рисковете, водещи до професионални заболявания и травми, оптимално съчетаване на професионалния, личния и семейния живот на заетите и удължаване на активността и заетостта на по-възрастните работници и служители. Тези мерки, реализирани в рамките на приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР, обхващаща Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” със специфична цел 1 „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“ ще доведат до въвеждане във фирмата кандидат на иновативни модели за организация и управление на труда и човешките ресурси, повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на фирмата, както и опазване на околната среда. Изпълнението на заложените в проектното предложение дейности ще спомогнат за разрешаването на общи и специфични проблеми на целевата група, състояща се от всичките 36 заети лица във фирмата, от които 14 са лица над 54 г. възраст и 1 лице е с намалена работоспособност, с издадено решение на ТЕЛК. Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по проектното предложение са свързани с: осигурени безопасни условия на труд и превенция на риска от трудови злополуки; повишена сигурност при работа; подобрена организация на работа; повишено качество на работните места и като съвкупно следствие, повишена удовлетвореност и ниво на устойчива заетост за персонала.

Основната цел на проектното предложение е подобряване на работната среда и превръщането на фирма „КАРИЛ И ТАНЯ” АД в добро и предпочитано място за работа, чрез осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управление на човешките ресурси и осигуряване на социални придобивки, което от своя страна ще се отрази положително на качеството на работата, повишаване производителността на труда на заетите лица и конкурентоспособността на фирмата.

Специфичните цели на проектното предложение са:

1. Внедряване на софтуерна система за ефективно управление на човешките ресурси в предприятието;

2. Прилагане на мерки за удължаване на трудовия живот и за съчетаване на личният и професионалният живот на по-възрастните работници (над 54 г. възраст) - въвеждане на сумарно отчитане на работното време и споделяне на работното място;

3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, чрез закупуване на ЛПС и колективни средства за защита за целевата група по проекта;

4. Осигуряване на социални придобивки - място за краткотраен отдих и хранене;

5. Създаване на успешен модел за управление и повишаване на информираността на работодателите в страната за последващ мултиплициращ ефект.

Реализирайки се в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР, заложените проектни цели съответстват напълно и изпълнението им ще допринесе за постигането на Специфична цел 1 „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“ на Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”.

Реализацията на настоящия договор ще бъде стъпка в посока постигане на по-висока и качествена заетост и намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване като част от трите основни стълба на стратегията на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Ползите за заетите лица ще бъдат: постигнат висок професионализъм, осигурена професионална заетост, повишена удовлетвореност от работата и нараснали доходи, осигурени професионална реализация и социална интеграция. Прекият ефект за работодателя ще бъде изразен в подобрената организация на работа в следствие на обезопасеността, защита на работниците и служителите, повишаване на качеството на работните места, запазване на заетостта, професионално усъвършенстване и повишено качеството на работната сила. Цялостният резултат ще бъде повишаване на производителността, адаптивността и качеството на работната сила и респективно на нейната конкурентоспособност. Ще се подобри качество на предлаганите услуги, а съответно и конкурентоспособността на „КАРИЛ И ТАНЯ” АД.

Проект BG05M9OP001-1.008-2168-C01 „Повишаване производителността на труда, чрез превенция на риска и оптимизиране на управлението в „КАРИЛ И ТАНЯ” АД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.